تمرینات

عنواندرستاریخ درجتاریخ تحويل
jpg تمرین هفتم ایستایی و محاسبات فنی (ممان اینرسی)ایستایی (1) و محاسبات فنی (1)1399/05/06
png تمرین پنجم فیزیک مکانیک (گشتاور لختی)فیزیک مکانیک1399/05/05
png تمرین چهارم فیزیک مکانیک (تکانه)فیزیک مکانیک1399/04/17
png تمرین ششم ایستایی و محاسبات فنی (عکس العمل های تکیه گاهی)ایستایی (1) و محاسبات فنی (1)1399/04/17
png تمرین ویژه ی فیزیک مکانیک (مرکز جرم)فیزیک مکانیک1399/04/09
png تمرین پنجم ایستایی و محاسبات فنی (انتقال نیرو)ایستایی (1) و محاسبات فنی (1)1399/04/09
png تمرین چهارم ایستایی و محاسبات فنی (گشتاور نیرو)ایستایی (1) و محاسبات فنی (1)1399/04/02
png تمرین سوم فیزیک مکانیک (پایستگی انرژی مکانیکی)فیزیک مکانیک1399/04/02
png تمرین سوم ایستایی و محاسبات فنی (مبحث نیروها)ایستایی (1) و محاسبات فنی (1)1399/03/27
png تمرین دوم فیزیک مکانیک (انرژی پتانسیل گرانشی)فیزیک مکانیک1399/03/27
png تمرین دوم ایستایی و محاسبات فنی (ضرب بردارها)ایستایی (1) و محاسبات فنی (1)1399/03/191399/03/25
png تمرین اول فیزیک مکانیک (قضیه کار و انرژی جنبشی)فیزیک مکانیک1399/03/191399/03/25
png تمرین اول ایستایی و محاسبات فنی (جمع بردارها)ایستایی (1) و محاسبات فنی (1)1399/03/121399/03/25
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم